A-33 บ้านพักอาศัยขนาด 27 ตารางเมตร พร้อมห้องน้ำในตัว
 • %e0%b8%84%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%ae%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b9%8c-%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b5_%e0%b9%92%e0%b9%90%e0%b9%90%e0%b9%96%e0%b9%90%e0%b9%95_0005
 • %e0%b8%84%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%ae%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b9%8c-%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b5_%e0%b9%92%e0%b9%90%e0%b9%90%e0%b9%96%e0%b9%90%e0%b9%95_0003
 • %e0%b8%84%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%ae%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b9%8c-%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b5_%e0%b9%92%e0%b9%90%e0%b9%90%e0%b9%96%e0%b9%90%e0%b9%95_0004
 • %e0%b8%84%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%ae%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b9%8c-%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b5_%e0%b9%92%e0%b9%90%e0%b9%90%e0%b9%96%e0%b9%90%e0%b9%95_0002
 • %e0%b8%84%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%ae%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b9%8c-%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b5_%e0%b9%92%e0%b9%90%e0%b9%90%e0%b9%96%e0%b9%90%e0%b9%95_0005
 • %e0%b8%84%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%ae%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b9%8c-%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b5_%e0%b9%92%e0%b9%90%e0%b9%90%e0%b9%96%e0%b9%90%e0%b9%95_0006
 • %e0%b8%84%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%ae%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b9%8c-%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b5_%e0%b9%92%e0%b9%90%e0%b9%90%e0%b9%96%e0%b9%90%e0%b9%95_0007
 • %e0%b8%84%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%ae%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b9%8c-%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b5_%e0%b9%92%e0%b9%90%e0%b9%90%e0%b9%96%e0%b9%90%e0%b9%95_0008
 • %e0%b8%84%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%ae%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b9%8c-%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b5_%e0%b9%92%e0%b9%90%e0%b9%90%e0%b9%96%e0%b9%90%e0%b9%95_0010
 • %e0%b8%84%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%ae%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b9%8c-%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b5_%e0%b9%92%e0%b9%90%e0%b9%90%e0%b9%96%e0%b9%90%e0%b9%95_0011
 • %e0%b8%84%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%ae%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b9%8c-%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b5_%e0%b9%92%e0%b9%90%e0%b9%90%e0%b9%96%e0%b9%90%e0%b9%95_0001
 • %e0%b8%84%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%ae%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b9%8c-%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b5_%e0%b9%92%e0%b9%90%e0%b9%90%e0%b9%96%e0%b9%90%e0%b9%95_0013
 • %e0%b8%84%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%ae%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b9%8c-%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b5_%e0%b9%92%e0%b9%90%e0%b9%90%e0%b9%96%e0%b9%90%e0%b9%95_0014
 • %e0%b8%84%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%ae%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b9%8c-%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b5_%e0%b9%92%e0%b9%90%e0%b9%90%e0%b9%96%e0%b9%90%e0%b9%95_0015
 • %e0%b8%84%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%ae%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b9%8c-%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b5_%e0%b9%92%e0%b9%90%e0%b9%90%e0%b9%96%e0%b9%90%e0%b9%95_0016
 • %e0%b8%84%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%ae%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b9%8c-%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b5_%e0%b9%92%e0%b9%90%e0%b9%90%e0%b9%96%e0%b9%90%e0%b9%95_0017
 • %e0%b8%84%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%ae%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b9%8c-%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b5_%e0%b9%92%e0%b9%90%e0%b9%90%e0%b9%96%e0%b9%90%e0%b9%95_0018
 • %e0%b8%84%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%ae%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b9%8c-%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b5_%e0%b9%92%e0%b9%90%e0%b9%90%e0%b9%96%e0%b9%90%e0%b9%95_0019
 • %e0%b8%84%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%ae%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b9%8c-%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b5_%e0%b9%92%e0%b9%90%e0%b9%90%e0%b9%96%e0%b9%90%e0%b9%95_0020
 • %e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%8762_%e0%b9%91%e0%b9%99%e0%b9%91%e0%b9%92%e0%b9%92%e0%b9%92_0003
 • %e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%8762_%e0%b9%91%e0%b9%99%e0%b9%91%e0%b9%92%e0%b9%92%e0%b9%92_0008

A-33 บ้านพักอาศัยขนาด 27 ตารางเมตร พร้อมห้องน้ำในตัว

275,000.00 ฿

รหัสสินค้า: A-33. หมวดหมู่: .
000

pm-pp3

1. โถงขนาด 3.00 X 8.00 เมตร

– ผนังด้านนอกเป็นไม้ฝาเฌอร่า และ แผ่นเรียบ (สมาร์ทบอร์ด) พร้อมบัวสำเร็จรูปตกแต่ง
– ผนังด้านในเป็นไม้สังเคราะห์แผ่นเรียบ (สมาร์ทบอร์ด)
– ประตูกระจกบานเลื่อน กรอบอลูมิเนียม ขนาด 1.60 X 2.00 เมตร  จำนวน 1 ชุด
– หน้าต่างบานเลื่อนสลับ กรอบอลูมิเนียม ขนาด 1.10×1.10 เมตร   จำนวน 2 ชุด
– บานกระทุ้ง กรอบอลูมิเนียมอบดำ  ขนาด 0.4 X 1.50  เมตร   จำนวน 1 ชุด
– บานช่องแสง กรอบอลูมิเนียมอบดำ ขนาด 0.45×1.50 เมตร     จำนวน 3 ชุด
– ไฟฟ้าแสงสว่างภายในเป็นดาวน์ไลท์หลอด LED ขนาด 5 WATT   จำนวน 10 ดวง (2 ดับ )
– ไฟฟ้าแสงสว่างภายนอก จำนวน 3 จุด (โคมไฟกิ่ง)
– เต้ารับ, สวิซท์ไฟ จำนวน 5 จุด
– เต้า TV พร้อมสายสัญญาณ จำนวน 1 จุด
– จุดติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พร้อมเดินสายไฟฟ้า สำหรับเครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 BTU จำนวน 1 จุด
– พัดลมระบายอากาศ ขนาด 6″  จำนวน 1 ตัว
– ตู้ควบคุมไฟ ขนาด 50 แอมป์ พร้อมระบบกันดูดกันช็อต
– พื้นห้องปูด้วยวีว่าบอร์ดหนา 16 มม. ปูทับด้วยพื้นปูด้วยกระเบื้องไวนิว AAA

2. ห้องน้ำ ขนาด 1.50 X 3.00 เมตร จัดสรรอยู่ภายในพื้นที่ของห้องนอน
– ผนังเป็นสมาร์ทบอร์ดปูทับด้วย กระเบื้องเซรามิค และ กระเบื้องโมเสท
– สุขภัณฑ์ภายในประกอบด้วย ชักโครก (ยี่ห้ออเมริกันสแตนดาร์ด)สายชำระ ฝักบัว อ่างล้างหน้า ชุดกระจก และ ราวแขวน (แบบมาตรฐาน)
– ไฟฟ้าแสงสว่างภายใน จำนวน 2 จุด
– พัดลมระบายอากาศ ขนาด6″  จำนวน 1 ตัว
– ประตู PVC ขนาด 0.70 X 2.00 เมตร  จำนวน 1 ชุด
– พื้นบอร์ด 16 mm ปูด้วยกระเบื้องเซรามิค

3. ระบบกันความร้อน
– กรุฉนวนกันความร้อน ชนิดPE ทั้งหลัง ( ผนัง + หลังคา )

 

     Product specification

งานโครงสร้าง

 • งานโครงสร้างหลักของอาคาร ใช้เหล็กรูปพรรณ ชนิด เหล็กกล่อง ชุบกัลวาไนซ์ ทั้งหลัง เชื่อมประสานกัน เป็นโครงFrame Structure และ โครง Truss Structure ตามตำแหน่งการใช้งาน

งานสถาปัตยกรรม

 • งานผนังภาย นอก – ภายใน  ใช้ไม้ฝาขนาด6นิ้ว รุ่น Dura ( ผู้ผลิต บจก. เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง  ) ยิงซ้อนทับตัวสกรูเหล็ก และ แผ่นอัดซีเมนต์ ( สมาร์ทบอร์ด )  ความหนา 6.00 mm. และ ตกแต่ด้วย ระแนงเรียบลบมุมขนาด 3 นิ้ว  ฉาบเรียบทาสี อะคริลิคแท้ 100% ชนิดกึ่งเงา
 • งานฝ้าภาย นอก – ภายใน  งานฝ้าภายในใช้เป็น ฝ้ายิปซั่มบอร์ด ขนาด 9mm. ยิงยิดกับโครง ซีลาย ฉาบเรียบและทาสี อะคริลิคแท้ 100% ชนิดกึ่งเงา งานฝ้าภายนอกใช้เป็น แผ่นอัดซีเมนต์ ( สมาร์ทบอร์ด )  ความหนา 4.00 mm. โป้รอยต่อด้วย  อะคริลิค และขัดเรียบทาสี อะคริลิคแท้ 100% ชนิดกึ่งเงา
 • งานพื้น  ใช้แผ่นอัดซีเมนต์ ( สมาร์ทบอร์ด )  ความหนา 16.00 mm. ปูบนโครงสร้างเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ยิดยึดด้วยสกรูเหล็ก ปูทับด้วย กระเบื้องยาง ไวนิว ชนิด หลังกาว หนา 2.00mm. มีลวดลายให้เลือก 3 ลายด้วยกัน ในส่วน กรณีห้องน้ำ จะทาทับด้วยน้ำซีเมนต์กันซึม เฟล็กซ์ชิลด์ ตราจระเข้ ชนิดอ่อนตัวสูง 3 รอบ ก่อนปูทับด้วยกระเบื้องเซรามิค และ ยาแนว
 • งาน ประตู-หน้าต่าง  ประตูหน้าต่างชนิดกอบบานอลูมิเนียม มี2ชนิด คือ อบชาว และ อบดำ โดยใช้ความหนาของตัว โครงอลูมิเนียม ที่ 1.20mm. ขึ้นไป ( ขึ้นอยู่กับขนาดและลักษณะของบานแต่ละประเภท ) ตัวกระจกเป็นชนิด สีเขียวตัดแสง มีความหนา 5.00mm. ขึ้นไป ( ขึ้นอยู่กับขนาดและลักษณะของบานแต่ละประเภท ) ประตูชนิด PVC จะใช้สำหรับประตูห้องน้ำและประตูภายนอก ขนาดบาน 0.70 x 2.00 เมตร วงกบ PVC ซึ่งสามารถทนต่อน้ำและสภาพแวดล้อมได้ดี ไม่ปิดงอ โดยใช้บานพับ และลูกปิด เป็น Stainless steel  ในกรณีที่เป็นห้องน้ำ จะมีช่องเกล็ดสำหรับระบายอากาศที่ประตู  ประตูชนิด HDF จะใช้สำหรับเป็นบานภายใน วัสดุเป็นไม้ HDF ขนาดบาน 0.80 x 2.00 เมตร ขึ้นลาย ทาทับด้วยสี อะคริลิค ชนิดกึ่งเงา โดยใช้บานพับ และลูกปิด เป็น Stainless steel ส่วนวงกบใช้เป็นวงกบ PVC อย่างดี
 • งานสี  สีที่ใช้สำหรับงานสถาปัตยกรรม จะใช้เป็นสี อะคริลิคแท้ 100% ชนิดกึ่งเงา ( TOA 4-Seasons ) สามารถเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวได้ ทำความสะอาดง่าย อีกทั้งยังสามารถทนต่อความร้อนได้ดี ช่วยให้บ้านเย็น โดยสามารถ เลือกระบุเบอร์ สีได้ตามความต้องการ ( ภายใน 1 สี และ ภายนอก 1 สี )
 • ะยะความสูงภายใน  พื้นถึงฝ้า (  Floor to Ceiling ) มาตราฐานการผลิตความสูงจะอยู่ที่ 2.20เมตร โดยสามารถเพิ่มความสูงได้เต็มที่ ที่ 2.40เมตร ( มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม  )
 • งานหลังคา  หลังคาที่ใช้จะเป็นหลังคาเมทัลชีท สีอลูซิงค์ ( มีค่าใช้จ่ายเพิ่มถ้าเลือกสี) ความหนา 0.35mm. ติดฉนวนกันความร้อนชนิด PE หนา 5.00mm.  สามารถเพิ่มเป็น ฉนวนกันความร้อนชนิด PU หนา 1 นิ้วได้( มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

 • สายไฟฟ้า ใช้เป็น สาย THW ชนิดสายทองแดง มอก.   ขนาด 1.5Sqmm.(2สาย) สำหรับคุมแสงสว่างของบ้าน โดยแยกรวมไว้ 1 เซอร์กิต  ขนาด 2.5 Sqmm.(3สายพร้อมสายกราวด์) สำหรับควบคุมระบบปลั๊กเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยแยกรวมไว้ 1 เซอร์กิต   ขนาด 4.0 Sqmm. (3สายพร้อมสายกราวด์) สำหรับ เครื่องปรับอากาศ และ เครื่องทำน้ำอุ่น โดยแยกรวมไว้  Line ละ  1 เซอร์กิต
 • สวิทซ์ – ปลั๊ก  ใช้ของ ตราช้าง มาตราฐาน มอก. รุ่น Wine Series
 • พัดลมระบายอากาศ  จะใช้พัดลมระบายอากาศ ขนาด 6 นิ้ว  Htari ติดตั้งตามตำแหน่งที่กำหนด
 • ดวงโคม  ภายในใช้ดวงโคมชนิดผังฝ้า ขนาด 4 นิ้ว ขอบขาว ติดตั้งหลอด LED ขนาด 5WATT ( โดยมีสีของแสงให้เลือก 2 สี คือ Day Light ค่าความสว่าง 6,500K  และ Warm White ค่าความสว่าง  2,700 K ) ภายนอก ใช้เป็นโคมเหล็กหล่อพ่นสี แข็งแรงสวยงาม โดยติดตั้งหลอด LED เช่นกัน
 • สายสื่อสาร   จะใช้สายสัญญาณ RG6 เก็บซ่อน ไว้ในตำแหน่งที่ต้องการ ( ในกรณี ที่มีมากกว่า 1 จุด ปลายสายจะทิ้งไว้ตามจำนวนจุดนั้นๆ )
 • ตู้ควบคุมไฟฟ้า  สำหรับตู้ควบคุมไฟฟ้า ชนิดกระแสไฟฟ้า 240Vac 50Hz แรงดันที่กำหนด 1 เฟส 240V จะแบ่งออกเป็น 2 ชนิด  คือ ชนิดตู้ขนาดเล็ก(ไม่มีระบบกันดูดกันช็อท RCBO  )แบ่งออกเป็น ลูกเมนขนาด 50 Amp และ 4 ลูกย่อย ขนาด 16Amp 2 ลูกย่อย และ 20Amp , 32Amp อย่างล่ะลูก    ชนิดตู้ขนาดใหญ่ จะมีระบบกันดูดกันช็อท RCBO แบ่งออกเป็น ลูกเมนขนาด 50 Ampพร้อมระบบRCBO และ 8 ลูกย่อย ขนาด 10Amp 1 ลูกย่อย  ขนาด 16Amp 2 ลูกย่อย และ 20Amp , 32Amp อย่างล่ะ 2ลูกย่อย

ระบบสุขาภิบาล

 • สุขภัณฑ์  แบ่งออกเป็น  ชักโครก และ อ่างล้างหน้า ใช้ของ AMERICAN STANDARD  รุ่น  TF-2697NW-WT-0 4.5ลิตร สีขาว  อุปกรณ์ประกอบตามมาตราฐานการผลิตของบริษัทฯ
 • ท่อน้ำ ระบบประปา  ใช้ ท่อน้ำของ SCG โดยในกรณีเป็นข้อต่อเกลียว จะใช้เป็น เกลียวทองเหลืองเท่านั้น โดยการประสานท่อ จะใช้กาวประสานท่อ ชนิด กาวแรงดัน ของ SCG ทำให้มั่นใจในระยะเวลาที่ยาวนาน  โดยระบบประปาจะเดินภายนอกอาคารเพื่อให้ง่ายต่อการดูแลรักษา

การรับประกันงาน

 • งานโครงสร้างหลักของอาคาร รับประกันงาน 3 ปี นับจากวันส่งมอบอาคาร
 • งานหลังคา รั่ว ซึม  รับประกันงาน 1 ปี นับจากวันส่งมอบอาคาร
 • งานสถาปัตยกรรม,ไฟฟ้า,ประปา รับประกันงาน 30 วัน  นับจากวันส่งมอบอาคาร
 • ***** การต่อเติม แก้ไขอาคาร ในทุกรูปแบบ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ ในการประกันผลงาน ให้ถือว่าการประกันผลงานสิ้นสุดลง ในทุกๆ รายการ  *****

Reviews(0)

There are no reviews yet.

Add a Review

Be the first to review “A-33 บ้านพักอาศัยขนาด 27 ตารางเมตร พร้อมห้องน้ำในตัว”